FDK zet vol in op duurzame toekomst

Wie ook morgen in de bouwsector een stevige verankering ambieert, is vandaag al volop actief aan het voorbereiden. Bij FDK zetten we, onder andere, in op certificering via EPD en VCA, wat zoveel betekent als de organisatie én alle materialen optimaliseren voor een duurzame werking en een verantwoorde toekomst.

Heel concreet zijn, binnen de duurzame en milieubeheer aspecten, volgende 4 zaken voor ons zeer belangrijk: 

 • EPD’s 
 • Milieu beheersysteem 
 • Ecologische duurzaamheid 
 • Sociale duurzaamheid 

 

Wat betekenen de minder publiek gekende afkortingen “EPD” en “VCA”, en hoe worden deze algemeen en specifiek toegepast op onze activiteiten?

EPD

“Een EPD (Environmental Product Declaration) is een gestandaardiseerde manier om de milieuprestatie van een product, proces of systeem te kwantificeren en erover te rapporteren. EPD’s zijn gebaseerd op de Life Cycle Assessment (LCA).” 

In mensentaal

EPD’s voor bouwproducten helpen om de vraag naar en de toevoer van bouwproducten die minder schadelijk zijn voor het milieu te stimuleren. Dit gebeurt door verifieerbare en nauwkeurige informatie over die milieuprestatie te communiceren, wat het potentieel voor marktgedreven, continue milieuverbetering stimuleert. 

EPD in België

Op 14 juli 2014 werd in België een Koninklijk Besluit gepubliceerd die de minimale vereisten voor het gebruik van zulke milieuclaims voor bouwproducten omschrijft en die de EPD’s in een federale database registreert. Deze wetgeving is van toepassing op alle bouwproducten in België, om greenwashing te vermijden. De wetgeving is grotendeels gebaseerd op internationale standaarden (ISO 14040, ISO 14044, ISO 14025,…) en Europese normen in het kader van CEN TC 350 – “Sustainability of Construction Works” (EN 15804, EN 15978,…).

Voordelen

Met een EPD kan u:

 • Objectieve en transparante informatie over de milieuprestaties van uw producten aan uw klanten geven om de duurzaamheidsaspecten van uw producten in de verf te zetten (verbetert de reputatie van het merk) 
 • Continu reflecteren op de milieuverbetering van uw producten en kansen identificeren om het fabricatieproces te optimaliseren 
 • Geloofwaardigheid creëren 
 • Uw besluitmakingsproces erop instellen 
 • Het milieubeleid beïnvloeden 
 • Kosten besparen 
 • De duurzaamheid verbeteren aan de hand van de verkregen data 
 • Uw aandacht voor het milieu tonen 
 • Uw producten benchmarken tegenover concurrentie 
 • Geconnecteerd zijn met een tool die de milieuprestatie van bouwelementen en gebouwen evalueert, specifiek voor uw merk 

Toepassing

Fabrikanten die een milieu-claim willen maken moeten eerst de milieuprestatie van hun bouwproduct evalueren over de hele levenscyclus, van productie tot afhandeling, aan de hand van een Life Cycle Assessment (LCA). Deze wetenschapsgebaseerde LCA wordt dan omgezet in een EPD.  

 • Intern milieumanagement: monitoren en verbeteren van de milieuprestaties van uw product 
 • B2B: communicatie over de milieu-impact van uw product aan de hand van relevante en betrouwbare data 
 • B2C: communicatie over de milieu-impact van uw product door uit te leggen welk verschil u maakt voor het milieu 

EPD x FDK

 • Wij bieden verf aan met een EPD milieuproductverklaring. 
 • De documenten zijn vrij transparant en tonen wat hun impact is op het milieu tijdens zijn levenscyclus. 
 • Dit vanaf de winning van de grondstoffen tot en met het definitief verwijderen van het product. 
 • Dit is een meerwaarde bij het verkrijgen van punten voor groene gebouwcertificaten zoals BREEAM en LEED. 

VCA

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Inmiddels zijn meer dan 15.000 bedrijven VCA gecertificeerd.

De VCA betekenis is meer dan alleen een checklist. Het is een veelzijdig en uitgebreid programma dat jouw bedrijf helpt om veilig en gezond en milieuvriendelijk te werken, met als doel om het aantal ongevallen te verminderen. VCA is van meerwaarde voor bedrijven die veilig en gezond en milieuvriendelijk werken belangrijk vinden en hierin structureel willen verbeteren en investeren. En juist ook voor bedrijven die werkzaam zijn in een risicovolle sector of in een risicovolle omgeving werken is VCA bedoeld. Enkele voorbeelden van sectoren waar VCA vaak wordt toegepast zijn:

 • Werkzaamheden op bouwterreinen
 • Werkzaamheden in fabrieken
 • Werkzaamheden aan installaties
 • Werkzaamheden op werkplaatsen


Wat is VCA kan opgesplitst worden in 2 categorieën. Zowel bedrijven als personen kunnen namelijk VCA gecertificeerd worden. Hieronder staat de VCA bedrijfscertificering en VCA persoonscertificering nader toegelicht.

Wat is VCA bedrijfscertificering?

VCA bedrijfscertificering is een managementsysteem waarmee de veiligheid op de werkvloer wordt bevorderd. VCA is niet wettelijk verplicht, maar vaak stellen de overheid en opdrachtgevers het VCA certificaat wel als voorwaarde bij de aanbesteding. Hierdoor weet de opdrachtgever zeker dat de ingehuurde bedrijven werken volgens de algemeen geldende veiligheidsprocedures, en dat de werknemers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken. Er zijn verschillende VCA certificeringen voor bedrijven; voor onze sector en profielen zijn VCA* (onderaannemers) en VCA** (hoofdaannemers) doorgaans betrokken.

VCA x FDK

Milieu beheersysteem

 • Al ons restafval wordt afzonderlijk gesorteerd en opgehaald door gespecialiseerde bedrijven.
 • Door actief te werken aan duurzaam ondernemen blijven we een voorsprong hebben ten aanzien van onze collega’s.
 • De hogere kostprijs wordt dan weer gecompenseerd door bv innovaties en een hogere productiviteit.
 • Wij merken ook op dat klanten zich ook sneller betrokken voelen bij een duurzame onderneming.
 • Het is wel zo dat in sommige sectoren het milieubeheersysteem nog niet ingeburgerd is.

Ecologische duurzaamheid

Onze doelstellingen worden genoteerd in een actieplan om de CO2 uitstoot te verminderen.

 • het wagenpark wordt stelselmatig aangepast naar elektrische wagens (4 ondertussen)
 • zonnepanelen

Sociale duurzaamheid

 • Werkplekleren: wij nemen werknemers in dienst via “duaal leren”.
 • Non discriminatieclausule in onze overeenkomsten.
 • Sociale clausule met het oog op tewerkstelling, vorming en opleiding.
 • Ethische clausules (IAO-conventies, eventueel aangevuld met mensenrechten, nationale wetgeving, …)

Conclusie

FDK zet algemeen zo breed en diepgaand mogelijk in op de duurzaamheid van de onderneming en organisatie. Binnen het tempo van een verantwoorde fasering.

Daarbij zijn de structuren en parameters van de EPD en VCA certificering twee belangrijke geleiders.

Hiermee willen we maximaal aansluiten op een beweging van onze (af)bouwsector en tegelijk kunnen beantwoorden aan de wensen en eisen van onze klanten.
Het samenbrengen van ecologische keuzes en materialen kan wat dat betreft perfect hand in hand gaan met de steeds hogere verwachtingen en veeleisende toepassingen.

FDK zet daarom ook voortdurend in op vernieuwing en innovatieve technieken die mede ontstaan vanuit de hernieuwbare visie en doelstellingen die we onderschrijven.

deel deze pagina:

ontdek ook deze